1. Bendrosios sąlygos

1.1 Interneto svetainė, viešai prieinama adresu www.topaz.lt, (toliau vadinama Topaz.lt) nuosavybės teise priklauso UAB „TOPAZ LT“, Juridinių asmenų registro kodas: 302602300 , buveinės adresas:  Perkūnkiemio g. 47-103, Vilnius

1.2 Naudodamiesi Svetaine Jūs (toliau vadinamas Klientas) patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3 Topaz.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje  Klientai turi galimybę susipažinti su Topaz.lt teikiamomis paslaugomis ar parduodama produkcija.

1.4 Topaz.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, ištrinti ar papildyti Topaz.lt esančią informaciją.

1.5 Topaz.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, ištrinti ar papildyti Naudojimosi taisykles.

1.6 Visos teisės yra saugomos. Joks UAB „TOPAZ LT“ Puslapių turinys ir (ar) kita informacija negali būti plagijuojama, atkuriama ar platinama be išankstinio raštiško UAB „TOPAZ LT“ sutikimo.

 

  1. Kliento teisės ir pareigos

 Klientas įsipareigoja:

2.1 Nenaudoti Paslaugų ir (ar) Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Topaz.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Topaz.lt serverio saugumui, vientisumui ar riboti Topaz.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims,  taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis svetainių teikiamomis paslaugomis;

2.1.1 Neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;

2.1.2 Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

2.1.3 Nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams, arba sukčiavimui vykdyti;

2.1.4 Nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Topaz.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

  1. Topaz.lt teisės ir pareigos

3.1 Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad Topaz.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

3.2  Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą;

3.2.1 Jeigu, Topaz.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Svetainės atnaujinimo darbai;

3.2.2 Jeigu Topaz.lt įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

3.2.3 Jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

3.2.4 Jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

3.2.5 Jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Topaz.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

3.2.6 Jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis/Svetaine daro žalą Topaz.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Topaz.lt geram vardui ir (ar) reputacijai;

3.2.7 Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

3.3 Topaz.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

 

  1. Atsakomybė

4.1 Klientas sutinka, kad Topaz.lt  nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Topaz.lt  kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

4.2 Topaz.lt atsakingas už  paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

4.3 Topaz.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir bet kuriais kitais būdais.

4.4 Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Topaz.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

4.5 Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Topaz.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.

  1. Taisyklių keitimas

5.1 Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Topaz.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

5.2  Topaz.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

5.3 Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

5.4 Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1 Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2 Visi tarp Topaz.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Topaz.lt buveinės vietą.

6.3 Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Topaz.lt laiką.